REGULAMIN
APARTAMENTY KLASZTORNA 25

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania Gości na terenie Apartamenty Klasztorna 25 i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki, całości lub części należności za pobyt w obiekcie. Dokonując czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Obiektu.
 3. Regulamin jest dostępny w pokojach, a także na stronie www.klasztorna25.pl

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Apartament wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej, nie później jednak niż do godziny 11:00 w dniu wymeldowania. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu pomimo jego zgłoszenia przez Gościa w przypadku braku wolnych miejsc noclegowych (pokoi), jak również w stosunku do Gościa nie przestrzegającego postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, jak również nieprzedłużenia pobytu Gościa w Apartamencie, w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za pobyt.
 5. Gość powinien opuścić i opróżnić z wniesionych przez siebie rzeczy zajmowany Apartament najpóźniej do końca doby hotelowej. W przypadku nieopuszczenia Apartamentu do końca doby hotelowej (tj. do godziny 11:00 w danym dniu), obiekt obciąży gościa kwotą 100 (słownie: stu) złotych za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacje w Apartamentach mogą być dokonywane w następujących formach: telefonicznie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (wiadomość e-mail, rezerwacja poprzez portal współpracujący z obiektem) lub osobiście w recepcji. W przypadku rezerwacji składanych w drodze elektronicznej, rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Gości potwierdzenia rezerwacji.
 2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. Gość zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w karcie meldunkowej, a obiekt ma prawo ich zweryfikowania.
 3. Osoby niezameldowane w Apartamencie mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.

§4 POBYT

 1. Gość Apartamentu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 2. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa lub nakazać opuszczenie obiektu Gościowi, który narusza Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników obiektu lub innych osobach przebywających na terenie obiektu, zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami, naruszenie godności i dóbr osobistych innych osób, zakłócanie spokojnego pobytu w Apartamentach przez innych gości, jak również w innych uzasadnionych przypadkach.
 3. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt, powiększonej o wysokość kaucji zabezpieczającej ewentualne zniszczenia w mieniu Hotelu dokonane przez Gościa lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność. W przypadku preautoryzacji karty kredytowej obiekt jest uprawniony do obciążenia Gościa za zniszczone mienie, jak również nieopłacone usługi hotelowe do 7 dni od dnia jego wymeldowania się z Apartamentu.
 4. Dodatkowe opłaty związane z pobytem w Apartamencie: zwierzę w pokoju (50PLN), palenie w Apartamencie (500PLN), zagubienie karty magnetycznej do Apartamentu (100PLN)

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych i otoczenia obiektu, powstałe z jego winy, z winy odwiedzających go osób lub z winy zwierzęcia, którego jest właścicielem. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za szkody powstałe z jego winy (zweryfikowane podczas pobytu w Apartamencie) poprzez doliczenie kosztów naprawy do rachunku.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka może zostać zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia terenu Apartamentów.
 4. Jeżeli Gość pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu, może zostać z niego usunięty. Obiekt ma prawo do podjęcia wszelkich działań, które w jego ocenie będą niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym Gościom.
 5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty rzeczy wartościowych pozostawionych w Apartamencie lub ich uszkodzenia.
 2. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego Apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego Apartamentu do anulowania rezerwacji.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Wszelkie przedmioty pozostawione w Apartamencie przez Gościa będą odesłane (na wniosek Gościa) na wskazany adres, na jego koszt.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy przedmioty, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną przechowane przez okres dwóch tygodni, a po upływie tego okresu obiekt ma prawo rzeczy te zutylizować.

§8 CISZA NOCNA

 1. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00.

§9 DANE OSOBOWE

 1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 2. Jednocześnie Hotel informuje Gościa, że:
  • a. administratorem danych osobowych Gościa są Apartamenty Klasztorna 25 w Poznaniu
  • b. Gościowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • c. Gościowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  • d. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dokonania i realizacji rezerwacji;
  • e. dane osobowe, o których mowa powyżej, mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w przypadku, gdy obiekt będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa.